Participeren

We verwachten grote belangstelling om mee te werken aan ideeën voor de toekomst van het terrein. U kunt kiezen uit drie vormen van participatie:

  • het proces volgen via (digitale) nieuwsbrieven en deze website. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief;
  • meedenken tijdens de openbare participatiebijeenkomsten en/of reageren op de vragen op deze website ;
  • actief meewerken in een werkteam van circa twaalf mensen die samen een representatieve afspiegeling vormen van de betrokkenen bij de toekomst van de marinierskazerne (zie tabblad werkteam voor meer informatie).Bij de gezamenlijke start (Dag van de Marinierskazerne 1 februari 2017) kunt u aangeven hoe u in het proces wil participeren, in die periode kan dat ook via deze website (t/m 5 februari kunt zich aanmelden voor het werkteam). 
De inbreng tijdens participatie is een advies  aan de bestuurders van de betrokken overheden. De uiteindelijke keuzes worden gemaakt door de stuurgroep en vastgesteld door gemeenteraad, Provinciale Staten en Rijk. De beslissing over de planologie / het bestemmingsplan  ligt bij de gemeente (en provincie), de beslissing over de verkoop ligt bij het Rijksvastgoedbedrijf. 

Participatiemogelijkheden verschillende actoren
Iedereen kan meedoen aan het proces tijdens de participatiebijeenkomsten en via de website.
Hieronder worden enkele actoren nader toegelicht.

I Werkteam: betrokkenen in brede zin (maar geen initiatiefnemers/marktpartijen)
Voor het participatieproces over de herbestemming van de Marinierskazerne in Doorn wordt een werkteam samengesteld dat een afspiegeling vormt van betrokkenen bij het project. Nadere omschrijving van het doel en de rol van het werkteam is te lezen op deze website en in de participatieplan.
In afwachting van de aanmeldingen denken we nu dat o.a. de volgende groepen representanten in het werkteam zouden kunnen krijgen: bewoners, buren, natuurorganisaties, mariniers/oud mariniers, ondernemers, recreatie/sport vertegenwoordigers en zorgverleners. Het is goed denkbaar dat een werkteamlid meerdere groepen representeert.

Aanmeldingen voor het werkteam
Mensen melden zich op persoonlijke titel aan voor het werkteam en vermelden daarbij wie zij representeren en wat hun motivatie is om deel te nemen. Op basis daarvan maakt Terra Incognita een keuze voor een evenwichtig werkteam. Het is denkbaar dat uit de groep met belangstellenden nieuwe invalshoeken naar voren komen waar nu nog niet aan gedacht is.

II Initiatiefnemers en marktpartijen: komen aan bod bij de marktverkenning
Onder initiatiefnemers en marktpartijen vallen partijen met een specifiek commercieel of maatschappelijk belang. Zo zijn er verschillende partijen met een initiatief voor het Mariniersterrein (in de breedste zin van sport en zorg tot woningbouw, onderwijs en bedrijven). Een initiatief is al verder uitgekristalliseerd dan een idee. De indiener wil ook tijd/geld steken in het initiatief om dit gerealiseerd te krijgen. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen maatschappelijke en commerciële initiatieven. Zij krijgen allen een specifieke rol in stap 4 van het participatieproces bij de marktverkenning en optimalisatie van de scenario’s. Initiatiefnemers en marktpartijen maken dus geen deel uit van het werkteam. Zij zijn ook welkom bij de openbare ateliers.

III Advies
De gemeente kent drie adviesorganen die de gemeente(raad) van advies kunnen dienen: Verkeersberaad, Groenberaad en Duurzaamheidsraad. Zij zijn welkom op de openbare ateliers en worden specifiek in stap 4 om een advies gevraagd.

IV Overheden/ raads- en statenleden en ruimtelijke adviseurs
Tot slot zijn de overheden een zelfstandige categorie. Zij worden uitgenodigd voor alle openbare ateliers.
Betrokken ambtenaren van de drie overheden worden op gezette tijden betrokken in een ambtelijke werkgroep. De Raads- en Statenleden worden tweemaal met een presentatie geïnformeerd over het proces en kunnen het proces zoals iedereen volgen online en via de openbare ateliers (zie ook het participatieplan op de website).
De Rijksbouwmeester/ het College van Rijksadviseurs en de onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van de provincie Utrecht adviseren gezamenlijk aan de stuurgroep. Zij worden om advies gevraagd in stap 3, over de scenario’s, en in stap 6 over het concept ontwikkelingskader.

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen