Werkwijze

Het participatieproces wordt onderverdeeld in zeven stappen. Hieronder worden deze kort toegelicht. In het participatieplan vindt u meer informatie. In bijgaande schema ziet u in welke stappen bijeenkomsten van het werkteam en ateliers gepland zijn. Het participatieproces neemt naar verwachting circa acht maanden in beslag na besluitvorming over het participatieplan.

STAP 1 PARTICIPATIEPLAN, ANALYSE EN RANDVOORWAARDEN
In deze stap wordt het participatieplan met belangstellenden besproken, waar nodig aangepast en vervolgens vastgesteld door de gemeenteraad en ter kennisgeving naar de Statenleden gestuurd.
Gelijktijdig met dit proces worden de ruimtelijke en beleidsmatige randvoorwaarden voor de herbestemming van het kazerneterrein in kaart gebracht en vastgesteld door de stuurgroep en gemeenteraad. Dit biedt al vroeg in het proces houvast en geeft een eerste inzicht in (on)mogelijkheden.

STAP 2 IDEEVORMING
In de tweede stap staat het genereren van (zo veel mogelijk) ideeën voor de herbestemming van het kazerneterrein centraal. Belangrijk moment daarin is de “Dag van de Marinierskazerne” waarop eenieder wordt uitgenodigd zijn of haar ideeën, wensen, ambities of concrete initiatieven voor het gebied kenbaar te maken. Deze worden in ieder geval gebundeld in het Kansenboek.

STAP 3 SCENARIO’S
In stap 3 maken we een schetsmatige vertaling van alle gebundelde ideeën uit het Kansenboek naar 3 of 4 scenario’s voor de invulling van het terrein. Deze scenario’s geven een beeld van de mogelijke toekomst van het kazerneterrein.

STAP 4 MARKTVERKENNING EN OPTIMALISATIE
De verschillende scenario’s bevatten naar verwachting een divers aanbod van groene en rode functies en uiteenlopende mogelijke invullingen van het gebied. Om te verkennen of hiervoor  in de markt belangstelling is, organiseren we een bijeenkomst met marktdeskundigen en potentiële initiatiefnemers om de scenario’s aan te scherpen en te verrijken.

STAP 5 INTEGRALE BEOORDELING EN TERUGKOPPELING
In de vijfde stap is er een integrale beoordeling van de scenario’s op hun kwaliteiten en potenties. Deze beoordeling wordt uitgevoerd op basis van een integrale aanpak, dus alle aspecten komen aan bod. Hiertoe worden heldere toetsingscriteria opgesteld. Op basis  van de integrale beoordeling van de scenario’s maken we een ontwikkelingsrichting op hoofdlijnen voor de herbestemming van het vrijkomende kazerneterrein.

STAP 6 ONTWIKKELINGSKADER
Nadat in stap 1 t/m 5 alle inhoudelijke processtappen zijn doorlopen, wordt in de zesde stap het (concept) ontwikkelingskader opgesteld.

STAP 7 BESLUITVORMING EN VASTSTELLING
Na maanden van intensief overleg en planvorming kan het ontwikkelingskader naar verwachting in het najaar van 2017 vastgesteld worden door de stuurgroep en vervolgens door de gemeenteraad en staten. 
 

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen