Submenu

“Niet een glazen bol, maar de structuurvisie is ons kompas voor de komende jaren.”

Ed Rintel 28-01-2017 751 keer bekeken 0 reacties

 

De bewoners en de gemeente hebben over de toekomst nagedacht.

Dat is neergelegd in de Structuurvisie 2030

Gebruiken wij die visie als leidraad, dan zijn daar de volgende teksten van belang.

Participatie

Gemeenteraad, ambtelijke organisatie en

natuurlijk ook inwoners kunnen nog te ontwikkelen beleid

toetsen aan de structuurvisie. Als nieuwe gemeente hebben

we hiermee samen met u als inwoners en belangengroepen

de bakens gezet voor de toekomst.

Een toekomst die wij samen met u bepalen

Voor de ontwikkelingsrichting wordt gekeken naar een wat

langere periode (tot 2030). Het concrete beleid voor de kortere

termijn omvat de periode 2010 – 2016.

 

“Niet een glazen bol, maar de structuurvisie is ons kompas voor de komende jaren.”

Dat geldt dus ook voor het mariniersterrein

1 We streven naar een stabiel bevolkingsaantal waarmee

we onze samenleving duurzaam ‘vitaal’ kunnen houden.

2 groenstructuur niet aantasten

Daarom staan we ruimtelijke ontwikkelingen alleen toe op

plaatsen waar ze de groenstructuur niet aantasten en mogelijk

zelfs versterken.

Natuurstructuur versterken

We willen geen uitbreiding van de Ehs, maar bekijken wel of we ook buiten de Ehs waar wenselijk en mogelijk de natuurstructuur kunnen verbeteren.

In dat geval door initiatieven te stimuleren en bij (her-)

ontwikkelingen in het gebied te streven naar versterking van

deze structuren.

Opgave: De Stichtse Lustwarande versterken en toeristisch

aantrekkelijk maken. (N225)

3 We bouwen binnen onze gemeente alleen voor de behoefte

van onze eigen inwoners. De focus ligt daarbij op groepen die

moeilijk een passende woning kunnen vinden. Het is van groot

belang dat we voldoende blijven bouwen binnen de ‘rode’

contouren van de dorpen om ze vitaal te houden en draagvlak

te geven voor het voorzieningenniveau. Ons uitgangspunt is

om bij deze ontwikkeling de ‘rode’ contouren rond de dorpen

niet uit te breiden. Met het huidige woningbouwprogramma

van ongeveer 1.400 woningen kunnen we met deze doelstellingen

de komende jaren vooruit.

4 De gemeentelijke structuurnota bedrijventerreinen zal duidelijkheid

geven over de uitbreidingsbehoefte van bestaande

bedrijven binnen onze gemeente. Eerst wordt gekeken naar

inpassing in de bestaande bedrijventerreinen. Vervolgens

wordt gekeken naar uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen

of inpassing op bedrijventerreinen in de regio.

5 Verkeer terugbrengen en beperken

De automobiliteit moet op een zodanige manier afgewikkeld

worden dat er zo min mogelijk overlast ontstaat in de

leefomgeving. Autoverkeer dient dan ook zo snel mogelijk

gebruik te maken van de infrastructuur die hiervoor het meest

geschikt en ingericht is (of wordt). In onze gemeente zijn dat

de rijksweg A12 en de N-wegen. Maar zowel de rijksweg als

de N-wegen in onze gemeente doorkruisen vele dorpen en

hebben daarmee grote (negatieve) invloed op de leefbaarheid

in de dorpen. Om deze reden willen we doorgaand verkeer zoveel

mogelijk verleiden dan wel geleiden om routes te kiezen

buiten om onze gemeente heen die minder overlast geven

voor de leefbaarheid in de woonomgeving.

 

0  reacties

Klik hier aan te melden voor de nieuwsbrief.

LET OP: Wanneer u ingelogd bent kunt u onder 'profiel wijzigen' naar het tabblad 'instellingen' gaan en daar onder privacy uw registratie aanpassen zodat uw gegevens niet voor anderen zichtbaar zijn.

Cookie-instellingen